HOME

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 :    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดตัวบ่งชี้ :      กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน

<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

<!--[if !supportLists]-->4.     <!--[endif]-->มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online  และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน     

<!--[if !supportLists]-->5.     <!--[endif]-->มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

<!--[if !supportLists]-->6.     <!--[endif]-->มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

<!--[if !supportLists]-->7.     <!--[endif]-->มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน

<!--[if !supportLists]-->8.     <!--[endif]-->มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน

<!--[if !supportLists]-->9.     <!--[endif]-->มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์    

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

มีการดำเนินการ

7 หรือ 8 ข้อ

มีการดำเนินการ

9 ข้อ

ผลการดำเนินงาน  :

 

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

.๑ – ๐๑

.๑ – ๐๒

ข้อ ๒

มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน

.๑ – ๐๑

.๒ – ๐๒

ข้อ ๓

มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

.๑ – ๐๒

.๓ – ๐๑

.๓ – ๐๒

ข้อ ๔

มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน

.๔ – ๐๑

ข้อ ๕

มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

.๕ – ๐๑

ข้อ ๖

มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ องค์ประกอบคุณภาพ

.๖ – ๐๑

ข้อ ๗

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิตแพทย์ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน โดยส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้ในด้านประกันคุณภาพการศึกษา

.๒ – ๐๒

ข้อ ๘

มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน

.๘ – ๐๑

ข้อ ๙

-

-


ผลการประเมินตนเอง :                                          

 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

๘ ข้อ

๘ ข้อ

๔ คะแนน

o สูงกว่าเป้าหมาย

þเป็นไปตามเป้าหมาย

oต่ำกว่าเป้าหมาย


รายการหลักฐาน :

 

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

.๑ – ๐๑

แฟ้มรายการหลักฐาน

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

.๑ – ๐๒

แฟ้มรายการหลักฐาน

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

.๑ – ๐๑

แฟ้มรายการหลักฐาน

โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ

.๓ – ๐๑

แฟ้มรายการหลักฐาน

โครงการสานสัมพันธ์ ๓ ชั้นปี

.๓ – ๐๒

แฟ้มรายการหลักฐาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

.๔ – ๐๑

แฟ้มรายการหลักฐาน

รายงานการประชุมกรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกครั้งที่ ๘/๕๖
วาระที่ ๔

.๕ – ๐๑

แฟ้มรายการหลักฐาน

www.somdej-mec.or.th

.๖ – ๐๑

-

โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตแพทย์

.๒ – ๐๑

แฟ้มรายการหลักฐาน

๑๐

โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์

.๘ – ๐๑

แฟ้มรายการหลักฐาน

 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๕  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
ผลการดำเนินงาน :

 

             ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้คะแนน...............อยู่ในระดับ................

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑

คะแนนเฉลี่ย

..................

คะแนนเฉลี่ย

..................

o สูงกว่าเป้าหมาย

o เป็นไปตาม

     เป้าหมาย

o ต่ำกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน :

 

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี ๒๕๕๕

๑๕๑ – ๐๑

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๖  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

 

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่า บัณฑิตรักษ์สุขภาพ

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๖.๑ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์

ประเด็นการพิจารณา

๑.       มีการกำหนดกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน

โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

๒.      มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์

ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

๓.       ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

๔.       ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม

๕.       ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์

เกณฑ์การให้คะแนน

 

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

ปฏิบัติได้

๑ ข้อ

ปฏิบัติได้

๒ ข้อ

ปฏิบัติได้

๓ ข้อ

ปฏิบัติได้

๔ ข้อ

ปฏิบัติได้

๕ ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน  :

 

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

อิงคณะ

๑๖.๑๑ – ๐๑

ข้อ ๒

อิงคณะ

๑๖.๑๒ – ๐๑

ข้อ ๓

อิงคณะ

๑๖.๑๓ – ๐๑

ข้อ ๔

อิงคณะ

๑๖.๑๔ – ๐๑

ข้อ ๕

อิงคณะ

๑๖.๑๕ – ๐๑

ผลการประเมินตนเอง :                                          

 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ผลการบริหารสถาบันให้เกิด

อัตลักษณ์

๕ ข้อ

อิงคณะ

๕ คะแนน

o สูงกว่าเป้าหมาย

þ เป็นไปตาม

     เป้าหมาย

o ต่ำกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน :

 

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

อิงคณะ

๑๖.๑๑ – ๐๑

 

อิงคณะ

๑๖.๑๒ – ๐๑

 

อิงคณะ

๑๖.๑๓ – ๐๑

 

อิงคณะ

๑๖.๑๔ – ๐๑

 

อิงคณะ

๑๖.๑๕ – ๐๑

 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

วิธีการคำนวณ

 

คะแนนประเมินบัณฑิต =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

 

เกณฑ์การประเมิน

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

 

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รวม ๒ ปี

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๑.

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด

คน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

 

๒.

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด

คน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

 

๓.

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด

คน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

 

๔.

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

คน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

 

๕.

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตาม

อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

คะแนน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

 

๖.

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับ

การประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

คน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

 

๗.

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตาม

อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

คะแนน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

 

๘.

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

คน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

 

๙.

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตาม

อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

คะแนน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

 

๑๐.

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ทั้งหมด

คน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

 

๑๑.

ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

คะแนน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

 

๑๒.

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

(คะแนนเต็ม ๕)

ค่าเฉลี่ย

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน     

 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต

คะแนนค่าเฉลี่ย

๔.๕๑

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

o สูงกว่าเป้าหมาย

o เป็นไปตาม

     เป้าหมาย

o ต่ำกว่าเป้าหมาย

 รายการหลักฐาน :

 

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

ไม่ประเมิน

๑๖.๒๑ – ๐๑

-

ไม่ประเมิน

๑๖.๒๒ – ๐๑

-

ไม่ประเมิน

๑๖.๒๓ – ๐๑

-

ไม่ประเมิน

๑๖.๒๔ – ๐๑

-

 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่า เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางทะเล        ของประชาคมอาเซียน”

ประเด็นการพิจารณา

๑.       มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

๒.      มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

๓.       ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

๔.       ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและ

เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

๕.       ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

 

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

ปฏิบัติได้

๑ ข้อ

ปฏิบัติได้

๒ ข้อ

ปฏิบัติได้

๓ ข้อ

ปฏิบัติได้

๔ ข้อ

ปฏิบัติได้

๕ ข้อ

ผลการดำเนินงาน :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

อิงคณะฯ

๑๗๑ – ๐๑

ข้อ ๒

อิงคณะฯ

๑๗๒ – ๐๑

ข้อ ๓

อิงคณะฯ

๑๗๓ – ๐๑

ข้อ ๔

อิงคณะฯ

๑๗๔ – ๐๑

ข้อ ๕

อิงคณะฯ

๑๗๕ – ๐๑

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น

ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

 ๕ ข้อ

อิงคณะฯ

๕ คะแนน

o สูงกว่าเป้าหมาย

þเป็นไปตาเป้าหมาย

o ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

อิงคณะฯ

๑๗๑ – ๐๑

-

อิงคณะฯ

๑๗๒ – ๐๑

-

อิงคณะฯ

๑๗๓ – ๐๑

-

อิงคณะฯ

๑๗๔ – ๐๑

-

อิงคณะฯ

๑๗๕ – ๐๑

-

  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๘  ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยบูรพาเลือกดำเนินการ ๒ ประเด็น คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๘.๑  ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ประเด็นการพิจารณา

๑.       มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

๒.      บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

๓.       มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน

๔.       มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน

๕.       ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

 

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

-

ปฏิบัติได้

๑ ข้อ

ปฏิบัติได้

๒ ข้อ

ปฏิบัติได้

๓ ข้อ

ปฏิบัติได้

๔ - ๕ ข้อ

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

๑.

จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด

ตัวบ่งชี้

อิงคณะฯ

๒.

จำนวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายตามแผน

ตัวบ่งชี้

อิงคณะฯ

๓.

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

ในแผน

ร้อยละ

อิงคณะฯ

 

ผลการดำเนินงาน  :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

อิงคณะฯ

๑๘.๑๑ – ๐๑

ข้อ ๒

อิงคณะฯ

๑๘.๑๒ – ๐๑

ข้อ ๓

อิงคณะฯ

๑๘.๑๓ – ๐๑

ข้อ ๔

อิงคณะฯ

๑๘.๑๔ – ๐๑

ข้อ ๕

อิงคณะฯ

๑๘.๑๕ – ๐๑

 ผลการประเมินตนเอง :                                          

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหา

ของสังคมในด้านการส่งเสริมสุขภาพ

 ๕ ข้อ

อิงคณะฯ

๕ คะแนน

o สูงกว่าเป้าหมาย

þ เป็นไปตามเป้าหมาย

o ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

อิงคณะฯ

๑๘.๑๑ – ๐๑

-

อิงคณะฯ

๑๘.๑๒ – ๐๑

-

อิงคณะฯ

๑๘.๑๓ – ๐๑

-

อิงคณะฯ

๑๘.๑๔ – ๐๑

-

อิงคณะฯ

๑๘.๑๕ – ๐๑

-

 

 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๘.๒  ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านการพร้อมรับการเป็น

                                สมาชิกสังคมอาเซียน

 

ประเด็นการพิจารณา

๑.       มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

๒.      บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

๓.       มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน

๔.       มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม

๕.       ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

-

ปฏิบัติได้

๑ ข้อ

ปฏิบัติได้

๒ ข้อ

ปฏิบัติได้

๓ ข้อ

ปฏิบัติได้

๔ - ๕ ข้อ

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

๑.

จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด

ตัวบ่งชี้

อิงคณะฯ

๒.

จำนวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายตามแผน

ตัวบ่งชี้

อิงคณะฯ

๓.

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแผน

ร้อยละ

อิงคณะฯ

ผลการดำเนินงาน  :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

อิงคณะฯ

๑๘.๒๑ – ๐๑

ข้อ ๒

อิงคณะฯ

๑๘.๒๒ – ๐๑

ข้อ ๓

อิงคณะฯ

๑๘.๒๓ – ๐๑

ข้อ ๔

อิงคณะฯ

๑๘.๒๔ – ๐๑

ข้อ ๕

อิงคณะฯ

๑๘.๒๕ – ๐๑

ผลการประเมินตนเอง :                                          

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหา

ของสังคมในด้านการพร้อมรับการ

เป็นสมาชิกสังคมอาเซียน

๕ ข้อ

อิงคณะฯ

๕ คะแนน

o สูงกว่าเป้าหมาย

þ เป็นไปตามเป้าหมาย

o ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

อิงคณะฯ

๑๘.๒๑ – ๐๑

-

อิงคณะฯ

๑๘.๒๒ – ๐๑

-

อิงคณะฯ

๑๘.๒๓ – ๐๑

-

อิงคณะฯ

๑๘.๒๔ – ๐๑

-

อิงคณะฯ

๑๘.๒๕ – ๐๑

-

 

     

 

 

 

srirachamec channel

     

ปฏิทินกิจกรรม

2011. Custom text here
Powered by Joomla 1.7 Templates